درد دلهای کاربران

نمایش همه موارد

برابری افزایش حقوق کارکنان دولت با افزایش قیمت گوجه فرنگی

تیزبین

حقوق برخی از کارکنان دولت ۷۰۰۰۰ریال افزایش و نرخ گوجه فرنگی از ۲۰۰۰ریال به ۱۲۰۰۰ریال رسید!

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 15ماه و -12روز