درد دلهای کاربران

نمایش همه موارد

زوان کوردی

مهدی لطفی

.سلام وه ده ست ئه نده رکاره یل سایت ایلام امروز

تواسم بوشم که قسمه تیگ له سایته گه دان اختصاص به ن  وه زوان کوردی. فکر بکه م که ارا جذابی و مفید بون سایته گه دان فره جالبه. له ئاخره و باز هه م  ته شه ککور که م وه لیدان ارا ئی کار واقعاً جالبدانه

مهدی لطفی                                                                  

  

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 16سال و 15ماه و -12روز