درد دلهای کاربران

نمایش همه موارد

صداوسیما

....
سلام تواین خراب شده صداوسیما هر کی به هرکی شده . همه بدون شایستگی مدیر میشن . هیچکی جای خودش نیست . نیروها رو قرنطینه کردن تو سکوت . همه بازرسا رو هم خریدن با کباب گوشت قرمز . خفقانه هر کی اعتراض کنه .......
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 18سال و 13ماه و 5روز