درد دلهای کاربران

نمایش همه موارد

چرا؟

علی
مگه اینجا بنام پشتکوه والی یا همان پشتکوه لرستان نبوده چطور گذشته تاریخی خود را فراموش کرده اید و تبدیل به کورد شدید؟ داستانش تبدیل شدن برای ما هم بنویسید .
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 18سال و 14ماه و 3روز