درد دلهای کاربران

نمایش همه موارد

برخورداجراییات شهرداری با ساخت وساز غیر مجاز

حسینی
مسئول محترم اجرائیات شهرداری ایلام باسلام - احتراماٌ از آنجائیکه قانونگزار برخورد قانونی با متخلفین ساخت وساز غیر مجاز رابه شهرداری وبه تبع آن به اداره اجراییات که ضابط قضایی خاص نیز محسوب میگردند تفویض نموده که ضمن احترام به خدمات شایان وشبانه روزی این عزیزان موضوعی را دراین رابطه علیرغم چندین بار تماس تلفنی با مرکز پیام واجراییات ومسئولین ارشد شهرداری جهت پیگیری واعمال مقررات جاری مطرح نمودیم که متأسفانه اقدام موثری تا کنون بعمل نیامده است وبیم آن میرود که اراضی بلوار چالسرا روبروی اداره کل فنی وحرفه ای استان که مالکین آن با کاربری فضای سبز مواجه شده اند افراد زمین خوار شبانه آنرا با ساخت وساز غیر قانونی مورد تصرف قرار دهند تقاضای اقدام عاجل داریم
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 18سال و 14ماه و 2روز