درد دلهای کاربران

نمایش همه موارد

جوان بی خا نمان و خا نه خراب

الب
در منطقه ها نیوان جوانی به اسم پر ویز اهل شیروان ۳ برادر دار د زن و چهار فر زند دختر و پسر هم دارد اما به نا چاردر با لا ت از مر کز رفا هی نیرو انتظا می با چند پتو و زی لو روز گار سپری می کند زن و فر زندانش در خا نه پدر زنش و با حما یت او زندگی می کنند داد ستان ایلا م مکا نش مشا هده کرده اما این جوان می گو ید نمی دانم چه بکنم به سختی نانی برای خوردن نصیبم می شود درپای در ختان با خوابیدن سپر ی می کند معتاد نیست اما چهره اش شبیه معتا دان است مسو لین استان فکری به حا لش کنند وا جب است
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 18سال و 15ماه و 2روز