درد دلهای کاربران

نمایش همه موارد

جوان بی خا نمان و خا نه خراب

الب
در منطقه ها نیوان جوانی به اسم پر ویز اهل شیروان ۳ برادر دار د زن و چهار فر زند دختر و پسر هم دارد اما به نا چاردر با لا ت از مر کز رفا هی نیرو انتظا می با چند پتو و زی لو روز گار سپری می کند زن و فر زندانش در خا نه پدر زنش و با حما یت او زندگی می کنند داد ستان ایلا م مکا نش مشا هده کرده اما این جوان می گو ید نمی دانم چه بکنم به سختی نانی برای خوردن نصیبم می شود درپای در ختان با خوابیدن سپر ی می کند معتاد نیست اما چهره اش شبیه معتا دان است مسو لین استان فکری به حا لش کنند وا جب است
نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال