درد دلهای کاربران

نمایش همه موارد

تونل آبدانان ودره شهر

موسی
خطرناک بودن جاده از نظر افراد غیر بومی برای دیدن مناظر طبیعی و توریستی دریاچه دوقلو
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 18ماه و -15روز