درد دلهای کاربران

نمایش همه موارد

به کجا چنین بی تدبیر.

آرمان رضایی.ایلام
به کجا چنین بی تدبیر!! اصلاح طلبان در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی وحدت و هماهنگی قابل توجهی داشتند.به صورتی که این وحدت ویکپارچگی جناح رقیب را خشمگین کرده بود.دورانی که درآن هرکس ازخودش میگذشت تادیگری به پست ومقامی برسد. رفاقت جای رقابت گرفته بود.اما پس ازیک دوره دوری از قدرت ، این بارنسلی از اصلاح طلبان و اعتدال گرایان به صحنه مدیریت استان ایلام آمده اند که نه تنها در انحصارطلبی و چسپیدن به اریکه قدرت ،روی اصولگرایان راسفید کرده اند ،بلکه دامنه انحصار را تا قوم وقبیله خود پایین آورده اند. و وارد فاز انحصار فامیلی وخانوادگی شده اند.وکاربجایی رسیده که وجود یکنفر اصلاح طلب از یک فامیل و رسیدن او به یک پست مدیریتی ،سبب ایجاد رانت برای سایر اقوال وفامیل نسبی وسببی شده است.مگر انحصار طلبی به چه معناست.؟همه چیز برای خود و فامیل خواستن! چشمانتان رابازکنید.افکارعمومی قضاوت عادلانه را خواهدنمود.کسانیکه از مال وجان و زمان و زمین خود گذشتند تا دکتر روحانی رییس جمهورشود، اکنون به کناری رانده شده اند و اعضای ثابت ستاد فلان کاندید شکست خورده ، فقط به صرف رانت فامیلی ،داعیه ی بالاترین پست های مدیریتی شهرستان ها را دارند. چشمانتان رابازکنید.مردم داناتر و آگاه تر از شماها هستند.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 19ماه و 11روز