درد دلهای کاربران

نمایش همه موارد

دامدارامظلوم وبی دفاع رادریابید

دامداران کوچرو
مدت سه سال است تعداد سه نفر خوش نشین فاقد دام بانفوذوتحریک بعضی کارشناسان منابع طبیعی ایوان باطرح دعواهای ساختگی وغیابی مکرردر دادگستری ایوان برای عده ای دامدار بیسواد وزحمت کش وبی دفاع مشکلاتی فراهم آورده بنحوی که عملا زندگی وکار وفعالیت آنان راتحتالشعاع قرارداده است وآنچه مایه نگرانی وناراحتی آنان است عدم توجه وجدیت میسولین ذیصلاح است لذا تقاضا میشود قبل از بروز هرگونه اختلاف ونزاع منجر به خونریزی همانند آنچه درگله جار اتفاق افتاد اداره کل منابع طبیعی استان باتوجه به اسناد ومدارک وسوابق عرفی موجود دردست بزرگان ومنابع طبیعی نسبت به تعیین حدود اختلافی وتحویل کارت چرای دامداران واقعی در مراتع ییلاقی مانشت وچشمه سفید اقدام کنند تادرپیشگاه وجدان راحت باشند
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 19ماه و 11روز