درد دلهای کاربران

نمایش همه موارد

قابل توجه شهرداری

علی
سلام این مدت چند سال است که برای درست کردن این باند اقداماتی انجام نشده است که باعث شده است محل پارک ماشین سنگینها شده است وباعث اذار واذیت این ساکنین شده است چرا باند بالا بلوار کشی شده است ولی این باند درست نشده است
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 18ماه و -15روز