ضرب المثلهای ایلامیان

(برگرفته از کتابی با همین عنوان از آقای علی محمد سهراب نژاد)
ضرب المثل: هامساي خاس ده برا بيتره
ترجمه: همسايه خوب از برادر بهتر است
توضیح: ارزش و احترام همسايه را داشتن
ضرب المثل: هامسا شووال هامساس
ترجمه: همسايه، شلوار همسايه است
توضیح: همسايه بايد رازدار و پوشاننده ي عيب همسايه باشد
ضرب المثل: هامسا وه هامسا ک بونه خرووش يا سه‌راش بخه‌ر يا سه‌رات بفرووش
ترجمه: اگر دو همسايه با هم درگير شدند، يا خانه اش را بخر يا خانه ات را بفروش
توضیح: اين که دو همسايه با دشمني محال است در کنار هم دوام بياورند
ضرب المثل: ها وه ده‌ماخ
ترجمه: سر حال و شاد
توضیح: در اوج شادي و سر حال بودن
ضرب المثل: هه‌ر ئه‌رزاني مه‌مه‌ري ديري هه‌ر گراني سه‌مه‌ري ديري
ترجمه: هر ارزاني مشکلي دارد و هر گراني ثمري دارد
توضیح: هر ارزان و گراني بي حکمت نيست
ضرب المثل: هه‌ر بناري ليژي ديري
ترجمه: هر فرازي نشيبي دارد
توضیح: به دنبال هر سختي آساني است
ضرب المثل: هه‌ر به‌ني باريک تره بوره‌ي
ترجمه: هر نخي باريکتر است ببر
توضیح: هر کاري از دستت برمي آيد انجام بده
ضرب المثل: هه‌ر جا پول به‌ي ئاش چه‌رو خوه‌ي
ترجمه: هر جا پول بدهي آش چرب مي خوري
توضیح: هر جا پول بدهي آش مي خوري
ضرب المثل: هه‌ر جا دووسي هه‌س دشمني هه‌س
ترجمه: هر جا دوستي باشد دشمني هم هست
توضیح: جانب احتياط را از دست نداند
ضرب المثل: هه‌ر جا زووره قه‌واله کووره
ترجمه: هر جا زور باشد قباله کور است
توضیح: حاکميت زور بر قانون

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال