ضرب المثلهای ایلامیان

(برگرفته از کتابی با همین عنوان از آقای علی محمد سهراب نژاد)
ضرب المثل: يه گورگيگه چگه‌سه پووس ميه‌ي
ترجمه: اين گرگي است در پوست گوسفندي
توضیح: دو چهره و منافق
ضرب المثل: يه کي نامي ده نامه‌يل نه‌و چگ ميز کزده ده‌ر ری ی
ترجمه: يکي زبانزد عام نبود بر سر راهي مدفوع گذاشت
توضیح: تلاش براي کسب شهرت از راههاي ناپسند و غير متعارف
ضرب المثل: يه‌ي تخته‌ي که‌مه
ترجمه: يک تخته اش کم است
توضیح: عقلش پاره سنگ بر مي دارد
ضرب المثل: يه‌ي تير و دپه‌ل
ترجمه: یک تير و دو نشان
توضیح: با يک کار به چند هدف رسيدن
ضرب المثل: يه‌ي ده‌س سدا نه‌يريگ
ترجمه: يک دست صدا ندارد
توضیح: دست چپم به جاست اگر نيست دست راست/اما هزار حيف که يک دست بي صداست
ضرب المثل: يه‌ي سه‌ر ديريگ و هزار سه‌ودا
ترجمه: يک سر و هزار سودا
توضیح: معادل فارسي دارد
ضرب المثل: يه‌ي سه‌ر ديريگ وهه‌فت زوان
ترجمه: يک سر دارد و هفت زبان
توضیح: کنايه از آدمهاي بي قول و قرار
ضرب المثل: هات وه دزيه‌و دياي نه‌هات وه ئاشکار
ترجمه: خوشبختي پنهاني مي آيد و بدبختي به آشکاري
توضیح: به هنگام بد اقبالي گويند
ضرب المثل: هار گي ده خوه‌ي هارو سه‌گ هاريش گرته‌ي
ترجمه: هار شده خودش هار بود، سگ هار هم او را گزيده است
توضیح: افرادي که ذاتاً ظالمند حال اسباب و انگيزه قدرتمند ديگري براي ظلم و مردم ازاري بدست آوردند
ضرب المثل: هاوو ياره‌مه‌ي سوو دياره مه‌ي
ترجمه: خالو يار احمد فردا پيدايش مي شود
توضیح: خوش خيالي و اميد به خيال و گمان بستن

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال