ضرب المثلهای ایلامیان

(برگرفته از کتابی با همین عنوان از آقای علی محمد سهراب نژاد)
ضرب المثل: مه‌ر م شترم هه‌فت جا سه‌رم بووری
ترجمه: مگر من شتر هستم هفت مرتبه سرم را ببری
توضیح: ظلم مضاعف در حق کسی کردن
ضرب المثل: مه‌شکه‌ی پر ده دوو بژه‌ه‌نیه‌ی هه‌دووه هه دوو
ترجمه: از مشک پر از دوغ فقط دوغ بدست می آید
توضیح: نظیر: از کوزه همان برون ترارد که در اوست
ضرب المثل: مه‌غز خه‌ر خواردیه
ترجمه: مغز خر خورده‌ای
توضیح: کنایه از احمق بودن، نفهم بودن
ضرب المثل: مه‌گه‌ر نان و گووش جایته
ترجمه: مگر نان را با گوش می جوی
توضیح: کنایه از بی درکی و نفهمی
ضرب المثل: پغشه خوه‌ی چه‌سه و فشار خونی چه‌سه
ترجمه: مگس خودش چیست، فشار خونش چه باشد
توضیح: فرد ضعیفی که فقط تهدید می کند
ضرب المثل: مه‌ل گووشت خوه‌ر ده‌نوکی چه‌فته
ترجمه: پرنده‌ی گوشت خوار نوکش کج است
توضیح: نظیر: مرغ انجیر خوار نوکش کج است
ضرب المثل: مه‌لوچگ بخوه و مه‌جکین
ترجمه: گنجشک، بخور و جیک جیک نکن
توضیح: قانع بودن به حق خود
ضرب المثل: مه‌لوچگ وه‌مه‌ن خوه‌ی
ترجمه: گنجشک با من خود
توضیح: هر کس به اندازه‌ی توان و ظرفیت خود
ضرب المثل: مه‌نی ئارد چه‌ن فه‌تیره هاده‌ی؟
ترجمه: از یک من آرد چند نان فتیر حاصل می شود؟
توضیح: محک زدن، سنجیدن توانایی کسی
ضرب المثل: م ئوشم ئاو نیه ت ئوشی بکه‌ره‌ی شه‌له‌کینه
ترجمه: من می گویم آب نیست تو می گویی شه له کینه- نوعی نان که با روغن حیوانی و شکر خورده می شود- درست کن
توضیح: در پاسخ به کسی که اصرار به انجام کاری غیر ممکن دارد گفته می شود

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال