ضرب المثلهای ایلامیان

(برگرفته از کتابی با همین عنوان از آقای علی محمد سهراب نژاد)
ضرب المثل: مال وه مالخاون حه‌رامه؟
ترجمه: مال به صاحب مال حرام است؟
توضیح: در جواب کسانی که به استفاده از دارایی خود حسادت می ورزند
ضرب المثل: مامر ئاو خوه‌یگ رو که‌‌یگ‌و خودا
ترجمه: مرغ وقتی آب می خورد رو به خدا می کند
توضیح: قدر شناس بودن ، حق نعمت دانستن
ضرب المثل: مانگا مردو ویره بریا
ترجمه: گاو مرد و مهره بریده شد
توضیح: سبب ارتباط و رابطه‌ای از بین رفتن
ضرب المثل: مانگ وه چیه‌م دیاره وه کلگ هشاره وه‌ی که‌ن
ترجمه: ماه را با چشم می بینند، با انگشت به آن اشاره می کنند
توضیح: نظیر: حقیقت دیدنی است اما دست نیافتنی است و نیز هر چیزی راهی و نشانی دارد
ضرب المثل: مانگی ئه‌لایگ کول که‌س دونیگه‌
ترجمه: ماه که برآید همه کس آن را می بینند
توضیح: نظیر: خوبی روشن و آشکار است
ضرب المثل: ماهی ده ده‌ریا قیمه‌ت کردنه
ترجمه: ماهی را در دریا قیمت کرده‌اند
توضیح: تمثیل: همه احوال دنیای چنان ماهیست در دریا به دریا در تو را ملکی نباشد ماهی ای غازی(ناصر خسرو)
ضرب المثل: مایه‌ی هه‌فت خه‌زگان شیره
ترجمه: مایه هفت دیگ شیر است
توضیح: کنایه از سخن چین و دو به هم زن است
ضرب المثل: مه‌رد ده ترازو نیه‌نه‌نه‌ی
ترجمه: مرد را در ترازو نمی گذارند
توضیح: ملاک عقل است نه جسم
ضرب المثل: مه‌رد وه بازار یا پول وه بازار
ترجمه: مرد به بازار یا پول به بازار
توضیح: در بازار پول ارزش دارد نه شخص
ضرب المثل: مه‌ر قه‌ن ده ئاو که‌فتگه
ترجمه: مگر قند در آب افتاده است
توضیح: کنایه از اینکه مسئله‌ی مهمی اتفاق نیفتاده است

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال