ضرب المثلهای ایلامیان

(برگرفته از کتابی با همین عنوان از آقای علی محمد سهراب نژاد)
ضرب المثل: مار هه‌ی مووری بخوه‌یگه‌ت
ترجمه: ای مار مورچه تو را بخورد
توضیح: به طعن و تعریض در نکوهش کسی گویند که ضعیف و ناتوان اما به مقابله زورمندان برخیزد
ضرب المثل: ماست بون و که‌مچه بزه‌ن
ترجمه: ماست را ببین و قاشق بزن
توضیح: پیش اندیشی و تدبیر درست
ضرب المثل: ماست مالی‌ی کرد
ترجمه: ماست مالی‌اش کردن
توضیح: ظاهر سازی کردن
ضرب المثل: مال برا به‌‌ش نه‌کریاگه
ترجمه: دارایی برادران بخش ناپذیر است
توضیح: اموالشان یکی است
ضرب المثل: مال بریاگ ده برای خوه‌یشی شه‌ک که‌ی
ترجمه: مال باخته به برادر خودش هم مظنون است
توضیح: نباید از پرس و جوی مال باخته ناراحت شد
ضرب المثل: مال بریاگ ئوشی یا عه‌لی، دز ئوشی یا عه‌لی
ترجمه: مال باخته گوید یا علی، دزد هم می گوید یا علی
توضیح: هر کسی به امیدی
ضرب المثل: مال خوه‌ی وه‌ی بفروش
ترجمه: مالش را به خودش بفروش
توضیح: کنایه از آدمهای دیر فهم، نادان و ساده دل
ضرب المثل: مال گه‌ن وه ریش خاونی
ترجمه: مال بد به ریش صاحبش
توضیح: نظیر: مال بد بیخ ریش صاحبش
ضرب المثل: مال مه‌ردم و دل بی‌ره‌حم
ترجمه: مال مردم و دل بی رحم
توضیح: در استفاده از اموال دیگران بی انصاف بودن
ضرب المثل: مال نه‌خوه‌رم ئه‌را بخوه‌رم
ترجمه: ثروت بخیلان برای میراث خواران باقی می ماند و آن را می خورند
توضیح: در تعریض به ممسک و بخیلی گفته می شود که می رود و باز ماندگان و دیگرن آنچه بر جای نهاده صرف عیش و عشرت می کنند

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال