ضرب المثلهای ایلامیان

(برگرفته از کتابی با همین عنوان از آقای علی محمد سهراب نژاد)
ضرب المثل: نه کرده کاری تا بکه‌ی کاری، سه‌ر دووگه باری
ترجمه: آنکه مبتدی است، تا کاری انجام دهد سرش بارش می شود
توضیح: ناآزموده در انجام کار دچار مشکل می شود
ضرب المثل: نه دوه‌ت نزدیک باوان، نه کونه نزدیک ئاوان
ترجمه: نه دختر نزدیک پدر و مادر باشد نه مشک نزدیک آب باشد
توضیح: اتکای به دیگران باعث دخالت آنها در زندگی و انجام کارهای نابخردانه می شود
ضرب المثل: نه‌‌وشم روت سییه م خوه‌م زخال فرووشم
ترجمه: به من نگو رویت سیاه، من خودم زغال فروشم
توضیح: یعنی به عیب خود واقف هستم نیاز به یادآوری نیست
ضرب المثل: نه نووره ره‌نگ زه‌ردم، کشک ژیر به‌ردم
ترجمه: به رنگ زردم نگاه نکن، هزارپای زیر سنگ هستم
توضیح: نظیر: آب زیر کاه و آتش زیر خاکستر
ضرب المثل: نه‌یزه جایه‌و بکه ئیگل بدزه‌ی
ترجمه: جای پنهان کرده نیزه را پیدا و کن، بعد آن را بدزد
توضیح: ابتدا مقدمات و لوازم کار پیش بینی کن، سپس اقدام کن
ضرب المثل: نیشتن ئاسانه، ئه‌لسان گرانه
ترجمه: نشستن آسان است، بلند شدن مشکل
توضیح: کنایه از عاقبت نگری است
ضرب المثل: نیشانه‌ی ئاو سه‌وزیه
ترجمه: نشانه‌ی آب سبزی است
توضیح: امور نیک را به قرائن می توان یافت
ضرب المثل: مار خوه‌شی ده پینه نات پینه ده ده‌ر کونای مار سونز کرد
ترجمه: مار خوشش از پونه نمی آید. پونه جلوی خانه‌ی مار می رویید
توضیح: روبه‌رو شدن با کسی که از او نفرت داشته باشند
ضرب المثل: مار سه‌د هه‌له‌هه‌له بکه‌ی ده‌س ئاخر راس وه کوناو چوو
ترجمه: مار اگر صد پیچ هم در حرکت داشته باشد در نهایت راست به سوراخ می رود
توضیح: نظیر: مار راست نشود به سوراخ نمی رود
ضرب المثل: مار وه‌ی ئه‌و‌ داگ ده به‌ن سیه‌وبازگ ترسی
ترجمه: مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد
توضیح: مترادف فارسی: کنایه از احتیاط زیاد کردن است

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال