ضرب المثلهای ایلامیان

(برگرفته از کتابی با همین عنوان از آقای علی محمد سهراب نژاد)
ضرب المثل: نان وه نرخ رووژ خوه‌ی
ترجمه: نان به نرخ روز می خورد
توضیح: کنایه از فرصت طلب بودن
ضرب المثل: نانیگ سیر زگ بکه‌ی دیاره
ترجمه: نانی که شکم را سیر کند معلوم است
توضیح: نیکویی چیز یا کاری از وجنات و نشانه هایش مشخص است
ضرب المثل: نانی ها رون
ترجمه: نانش در روغن است
توضیح: کنایه از اینکه کارش گرفته، اوضاعش خوب است
ضرب المثل: نه برا وه برازا دووگ نه خالو وه خوارزا
ترجمه: نه برادزاده جای برادر را می گیرد نه خواهرزاذه جای دایی
توضیح: نظیر: مادر را دل می سوزد دایه را دامن بی توجهی به افراد نمک نشناسنان وه نرخ رووژ خوه‌ی نان به نرخ روز می خوردکنایه از فرصت طلب بودننان وه نرخ رووژ خوه‌ی نظیر: مادر را دل می سوزد دایه را دامن
ضرب المثل: نه بيوه به‌گله‌ر نه يه‌يتيم سه‌ر خوه‌ي
ترجمه: نه بيوه حاكم شوى نه يتيم سر خوى باشى
توضیح: واگذار کردن امور به افراد نادان و ناآگاه سرانجامش ویرانی است
ضرب المثل: نه بوچگ مه‌مجلس نه گه‌پ قافله
ترجمه: نه کوچک مجلس باش نه بزرگ قافله
توضیح: زیرا کوچکی و بزرگی هر دو پر مشغله‌اند اولی از فرمانبری و دومی در فرماندهی
ضرب المثل: نه‌خورده نووش گیان
ترجمه: نخورده‌ای نوش جان
توضیح: بی گناهی که متهم و مجازات شده باشد
ضرب المثل: نه‌چمه مه‌نه‌لی نه‌ئوشم یا عه‌لی
ترجمه: نه به مندلی می روم، نه یا علی می گویم
توضیح: پرهیز از انجام کاری به سبب درگیر شدن با مشکلات و عواقب آن
ضرب المثل: نه ده پدرم نه ده مادرم یه‌ی موفت خوره‌ری بوه براده‌رم
ترجمه: نه از پدرم و نه از مادرم است، مفتخواری برادرم شده است
توضیح: به آدمهای چرپ زبانی که با تملق خود را صاحب حق می کنند
ضرب المثل: نه ده‌رد ده حه‌کیم نه راز ده دووس
ترجمه: نه درد را از حکیم پنهان کن، نه راز از دوست
توضیح: با مشکل گشا مشورت کردن

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال