ضرب المثلهای ایلامیان

(برگرفته از کتابی با همین عنوان از آقای علی محمد سهراب نژاد)
ضرب المثل: نادانی کوچگی خه‌ی ده چای سه‌د دانا نیه‌رار یگه‌ی
ترجمه: نادانی سنگی در چاه می اندازد، صد دانا آن را بیرون نمی آورد
توضیح: گاهی از شخص نادان عملی سر می زند که ترمیم و جبران آن از عهده‌ی چندین نفر دانا هم بر نمی آید
ضرب المثل: نازت دیرم زوورت نه‌یرم
ترجمه: ناز کردنت را تحمل می کنم اما زورگویت نه
توضیح: احترام خود را حفظ کردن
ضرب المثل: نازکی کار و کولفتی نان
ترجمه: نازکی کار و کلفتی نان را گرفتن
توضیح: به افراد تنبل و تن پروری می گویند که همیشه منافع و آسایش خود را در نظر می گیرند
ضرب المثل: نام گه‌پ و شار ویران
ترجمه: نام بزرگ و شهر ویران
توضیح: نظیر : نامش کلان و دهش ویران
ضرب المثل: نام گورگ به‌یت حازره
ترجمه: اسم گرگ را ببری حاضر می شود
توضیح: نظیر: حلال زاده را نام می برید حاضر می شود
ضرب المثل: نان خوه‌ر سفره در
ترجمه: نان خور سفره پاره کن
توضیح: سفله و نمک نشناس
ضرب المثل: نان خوره من و گالوان جافر
ترجمه: نان خورمن و گاو چران جعفر
توضیح: نظیر: نان ما را می خورد و حلیم حاج عباس را به هم می زند
ضرب المثل: نان مه‌‌ردان وه قه‌رتان
ترجمه: نان مرد به قرض
توضیح: نظیر: هر رفتنی آمدنی دارد و این که باید به جبران مهمان دادن دیگران کوشید
ضرب المثل: نان وه تیوله نه وه سیول
ترجمه: نان به پیشانی (قسمت) است نه به سیبل
توضیح: هر کس روزی سرنوشت خود را می خورد به قد و قیافه نیست
ضرب المثل: نان وه سه‌گ بیه نه وه سفله
ترجمه: نان را به سگ بده به آدم سفاه نده
توضیح: بی توجهی به افراد نمک نشناس

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال