ضرب المثلهای ایلامیان

(برگرفته از کتابی با همین عنوان از آقای علی محمد سهراب نژاد)
ضرب المثل: وه یه‌ی تیر دو که‌ل کووشت
ترجمه: با یک تیر دو شکار را زد
توضیح: نظیر: یک تیر و دو نشان
ضرب المثل: وه یه‌ی گول وهار نیه‌و
ترجمه: با یک گل بهار نمی شود
توضیح: مترادف فارسی دارد
ضرب المثل: وتنه ئاو چه‌ته نالنی وت جییم ناسازه
ترجمه: به آب گفتند: چرا می نالی، گفت جایم ناهموار است
توضیح: نگرانی داشتن
ضرب المثل: وتنه روی کی شاتته: وت دومم
ترجمه: به روباه گفتند شاهدت کیست؟ گفت دمم
توضیح: نظیر: شهادت ذی نفع قبول نیست
ضرب المثل: وت زوور بکه وت هامه لاخرسه‌وه
ترجمه: گفت بیشتر زور کن، گفت: مگر من پشتیبان خرس هستم
توضیح: از نهایت کوشش دریغ نکردن
ضرب المثل: وت:سوره، وت: وه م چه؟ وت: هن تونه، وت:وه ت چه؟
ترجمه: گفت: عروسی است. گفت: به من چه؟ گفت: برای شماست. گفت: به تو چه؟
توضیح: کنایه از دخالت نکردن در امور دیگران
ضرب المثل: وتنه شتر له‌وست ئه‌را دریژه؟ وت: ته‌ماشای باقی له‌شمیش بکه‌ن
ترجمه: به شتر گفتند: لبت چرا کلفت است؟ گفت : به بقیه بدنم هم نگاه بکنید
توضیح: طبیعت هر چیزی متناسب با ذات اوست
ضرب المثل: وتنه قاتر برای ئه‌رات هاته دیاو وت:م ک باره‌ی خوه‌م ها‌ وه کوولمه‌و
ترجمه: به قاطر گفتند: برداری برایت به دنیا آمد، گفت به من چه؟ من که بارم بر پشتم است
توضیح: تغییر و تحولی که منجر به بهبودی در کار دیگران نشود
ضرب المثل: وتنه کیسه‌ل ئه‌را کوو چی؟ وت: ئه‌را چین و ماچین
ترجمه: به لاک پشت گفتند کجا می روی؟ گفت: به چین و، ماچین می روم
توضیح: ادعای غیر معقول که متناسب با ابزار و امکانات و استعداد شخص نباشد
ضرب المثل: و جاخ کوور وته‌ژگای سییه
ترجمه: اجاق خاموش و آتشدان تاریک
توضیح: به کسی که پسر نداشته باشد گویند

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال