سه‌شنبه 6 خرداد 1399

ضرب المثلهای ایلامیان

(برگرفته از کتابی با همین عنوان از آقای علی محمد سهراب نژاد)
ضرب المثل: هه‌ر که هام نشه‌ست که‌س خاس مه‌يوو يا خاس مه‌يوو يا خاس شناس مه‌يوو
ترجمه: هر کس همنشين افراد خوب باشد يا خوب مي شود يا خوب شانس مي شود
توضیح: پسر نوح بابدان بنشست خاندان نبوتش گم شد سگ اصحاب کهف روزي چند پي نيکان گرفت و مردم شد
ضرب المثل: هه‌فتاوه و خه‌رج له‌حميمه
ترجمه: آفتابه خرج لحيم است.
توضیح: وسيله اي که به تعمير نمي ارزد.
ضرب المثل: هه‌گ هات هه‌ي هه‌ي نه‌که، هه‌گ نات وه‌ي وه‌ي نه‌که
ترجمه: وقتي مي آيد هي هي نکن وقتي که نيامد واي واي نکن
توضیح: به غم و شادي دنيا دل نبستن
ضرب المثل: هه‌م خودا خوازي هه‌م خورما
ترجمه: هم خدا مي خواهد و هم خرما
توضیح: يا خدا يا خرما
ضرب المثل: هه‌وه‌جه‌ي که‌مه‌ر زه‌ري که‌في ئه‌و که‌مه‌ر چووي
ترجمه: احتياج کمر زرين به کمر چوبين مي افتد
توضیح: بزرگان و اربان قدرت و ثروت نيز گاه اتفاق مي افتد که محتاج تهيدستان و زيردستان شوند
ضرب المثل: هووشه‌چین بافه نیه‌وه‌خشی
ترجمه: خوشه‌چین، دسته های درو شده را نمی بخشد
توضیح: بی گهران کریم نیستند
ضرب المثل: هه‌یشت ده میشت بیتره ده ده‌هات سارا
ترجمه: هشت در مشت بهتر از ده در صحرا
توضیح: سرکه نقد به از حلوای نسیه است
ضرب المثل: هه‌یشتی ها گره‌و هه‌فتی
ترجمه: هشت او در گرو ه هفت است
توضیح: خرجش از دخلش بیشتر است
ضرب المثل: واده‌ی بزن هاده وشین
ترجمه: وعده بز در زمان دوشیدن است
توضیح: نظیر:جوجه را آخر پاییز می شمارند
ضرب المثل: واده‌ی سه‌ر خه‌رمان
ترجمه: واده‌ی سه‌ر خه‌رمان
توضیح: کنایه از وعده‌ی دور و دراز دادن