سه‌شنبه 6 اسفند 1398

ضرب المثلهای ایلامیان

(برگرفته از کتابی با همین عنوان از آقای علی محمد سهراب نژاد)
ضرب المثل: م چه ئوشم ت چه شنه‌و
ترجمه: من چه می گویم تو چه می شنوی
توضیح: نظیر: میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است
ضرب المثل: م ده بان عام یا عام ده بان م
ترجمه: من جرئی از مردم باشم یا مردم جزئی از من
توضیح: خود را همرنگ جماعت دیدن، پذیرش رأی عام
ضرب المثل: مرخ کوور و ئاو سوور
ترجمه: مرغ کور و آب شور
توضیح: کنایه از بدبختی و بی خاصیتی
ضرب المثل: مژ ژیر خوله کوو
ترجمه: آتش زیر خاکستر
توضیح: نظیر: آب زیر کاه، خطرناک و مکار
ضرب المثل: م‌گ ئاو بردگه‌سه‌م بیل چه‌می ئه‌و خوارتر
ترجمه: آب مرابرده، چند پیچ و خم رودخانه پایین تر
توضیح: نظیر: آب از سر گذشت، چه یک وجب چه صد وجب
ضرب المثل: ملوانک مال هامسا وه شه‌و که‌نه‌ی مل
ترجمه: گردنبند همسایه را شب به گردن می آویزند
توضیح: خیانت به نزدیکان سرانجام آشکار خواهد شد
ضرب المثل: م میرو ت میر، کی ده‌س بنه‌ی ده خه‌میر
ترجمه: من میر باشم و تو هم میر باشی چه کسی دست در خمیر بگذارد
توضیح: نظیر: ده درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند
ضرب المثل: مناله‌یل چینه بازی دالگه‌یل چینه فازی
ترجمه: بچه‌ها رفتند به بازی، مادران رفتند به نزد قاضی
توضیح: نسبت به دعوای بچه ها حساسیت نشان ندادن
ضرب المثل: منیته که‌یوانوو په‌تگ ئه‌وشه کن
ترجمه: شبیه کدبانویی هستی که پته کهنه را از هم جدا می کند
توضیح: تنبل و پر حرف
ضرب المثل: منیته داول سه‌ر مه‌ره‌زه
ترجمه: شبیه مترسک مزرعه هستی
توضیح: بی خاصیت و بی تحرک