دوشنبه 22 مهر 1398

ضرب المثلهای ایلامیان

(برگرفته از کتابی با همین عنوان از آقای علی محمد سهراب نژاد)
ضرب المثل: ورده کوور نان بخوه خودا بکه یای
ترجمه: با کور نان بخور، خداوند را شاهد بدان
توضیح: رعایت انصاف و وجدان در برخورد افراد ضعیف
ضرب المثل: وه‌فر وه کوه‌ی سه‌خته‌و مینی
ترجمه: برف بر کوه سخت می ماند.
توضیح: کار بزرگ برای افراد بزرگ پیش می آید.
ضرب المثل: وه کاسه‌ی ماسه‌و وه‌ره‌و پیری که‌س نای
ترجمه: با کاسه‌ی ماست به استقبال کسی نیاید
توضیح: کنایه از انسانهای بدیمن و کریه المنظر
ضرب المثل: وه کوول گای خوه‌ته‌و نییت
ترجمه: سوار بر گاو خود نیستی
توضیح: پا از گلیم خود فراتر نهادن
ضرب المثل: وه نه‌مگ داخی که‌ی
ترجمه: با نمد داغش می کنی
توضیح: نظیر: باپنبه سر کسی را بریدن
ضرب المثل: وه‌و ده باوان کوور بو دوت ده‌ی ری یه قلا چه‌می دراوردگه
ترجمه: عروس در خانه پدرش کور شده بود، می گفتند: در مسیر آمدن، کلاغ چشمش را کور کرده است
توضیح: اندر تقلب و غش در معامله گویند
ضرب المثل: وه‌وله‌ی دیرم وه شه‌رت حه‌یای شه‌و‌ه‌کی مه‌چوو ئیواره مه‌یای
ترجمه: عروسی دارم به شرط حیا، صبح بیرون می رود و غروب بر می گردد
توضیح: در تعریض به عروسان نافرمان و نامنظم گویند
ضرب المثل: وه‌وله‌ی وه تنم خه‌سوه گووش بته کن
ترجمه: عروس باتو هستم مادر زن گوش کن
توضیح: غیر مستقیم چیزی را به کسی گفتن
ضرب المثل: وه‌وله نازت وه جيازات
ترجمه: عروس نازت به جهیزیه‌ات
توضیح: زنی که جهاز ندارد، این همه ناز ندارد
ضرب المثل: وه‌وله و جا نه‌ره‌سی وانگی وه خودا ره‌سی
ترجمه: عروس از راه نرسیده‌، صدای اعتراض و ناله‌اش به آسمان بلند شد
توضیح: نظیر: اول پیاله و بدمستی