سه‌شنبه 28 آبان 1398

ضرب المثلهای ایلامیان

(برگرفته از کتابی با همین عنوان از آقای علی محمد سهراب نژاد)
ضرب المثل: واران وه به‌ر گ شره‌و واری
ترجمه: باران(بر کسی که) لباسش پاره است می بارد
توضیح: بدشانسی بیشتر به افراد فقیر رو می آورد
ضرب المثل: وای بافه شیون
ترجمه: بادی که دسته های درو شده را بر هم می زند
توضیح: کسی که باعث از هم گسیختگی امور و بی نظمی شود
ضرب المثل: واین شه‌و تانه‌ی رووژه
ترجمه: فرار شب، سرزنش روز را به دنبال دارد
توضیح: پرهیز از انجام عملی ناخوشایند که باعث بدنامی می شود
ضرب المثل: وه ئه‌ندازه‌ی وه‌رت پا داکیش
ترجمه: به اندازه‌ی گلیمت پا دراز کن
توضیح: حساب خود نه کم گیر و نه افزون منه پای از گلیم خویش بیرون(پروین اعتصامی)
ضرب المثل: وه په‌مگ سه‌ر ئایم بریگ
ترجمه: با پنبه سر آدم می برد
توضیح: نظیر:بانمد داغ زدن، با چرب زبانی حق را ناحق کردن
ضرب المثل: وه‌ ت باوگ‌و وه م باپیر
ترجمه: وه‌ ت باوگ‌و وه م باپیر
توضیح: این را در حق کسی می گویند که در حالت مساوی ادعای بیشتری داشته باشد
ضرب المثل: وه‌ختی قاتر نیه وه خه‌‌ر ئوشن"یالت مرا"
ترجمه: در غیاب قاطر خر میدان دار است
توضیح: خود نمایی اشخاص کم اهمیت در غیاب بزرگان
ضرب المثل: وه دوت کوور بوم وه ئاگرت گرمه‌و نه‌وم
ترجمه: ار دودت کور شدم، با آتشت گرم نشدم
توضیح: رنج و عذاب از کسی دیدن بدون بهرمندی از لطف و محبت او
ضرب المثل: وه‌رجله واران پارین بکن
ترجمه: قبل از باران، جوی درست کن
توضیح: نظیر: علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد
ضرب المثل: وه‌رجه یه گه موش هه‌مان بگری هه‌مان موش گرت
ترجمه: قبل از آنکه موش انبان را بگیرد انبان موش را گرفت
توضیح: پیش دستی