شنبه 27 مهر 1398

ضرب المثلهای ایلامیان

(برگرفته از کتابی با همین عنوان از آقای علی محمد سهراب نژاد)
ضرب المثل: هه‌ر که‌س پف ئه‌و مل په پگ خوه‌ي که‌ي
ترجمه: هر کس غبار نشسته بر نان خود را پاک مي کند
توضیح: هر کس به فکر خود است
ضرب المثل: هه‌ر که خه‌رويزه خوه‌ي بايه‌د ده پاي له‌رزي بنيشي
ترجمه: هر کس خربزه مي خورد بايد پاي لرزش هم بنشيند
توضیح: هر کس خربزه مي خورد بايد پاي لرزش هم بنشيند
ضرب المثل: هه‌ره کول و بلکان تيژ
ترجمه: اره کندو بلکان تيز
توضیح: کنايه از اينکه کارها بر وفق مراد نيست
ضرب المثل: هه‌ر که دالگم بوني شو وه باو گم نيه که‌يگ
ترجمه: هر کس مادرم را ببيند، با پدرم ازدواج نمي کند
توضیح: اعمال و رفتار هر کس معيار قضاوت درباره‌ي اوست
ضرب المثل: هه‌ر که کور باوگ خوه‌يه
ترجمه: هر کس پسر پدرش است
توضیح: هر کس براي خود، ارزش قائل است
ضرب المثل: هه‌ر که که‌لين نه‌يري که‌لني بخري
ترجمه: هر کس بزرگ ندارد،بزرگي بخرد
توضیح: اهميت بزرگان و مصلحان قوم
ضرب المثل: هه‌ر که ماسي گري بايه‌د بنيشي ده ئاو سه‌رد
ترجمه: هر کس ماهي صيد کند ، بايد در آب سرد بنشيند
توضیح: هر آن کس طاووس خواهد بايد رنج سفر هندوستان را تحمل کند
ضرب المثل: هه‌‌ر که وه ته‌ماي حه‌سه‌ناليه خه‌ري ده وه‌ري شوولي خالييه
ترجمه: هرکس به اميد حسنعلي باشد، خري با جوالي خالي در پيش دارد و مي راند
توضیح: هر کس به اميد همسايه نشست گرسنه مي خوابد
ضرب المثل: هه‌‌ر که وه ته‌ماي هامسا وسيگ ورسگ خه‌في
ترجمه: هر کس به طمع غذاي همسايه باشد، گرسنه مي خوابد
توضیح: هر کس به اميد همسايه نشست گرسنه مي خوابد
ضرب المثل: هه‌ر که‌س و ته‌نيا چگه قازي وه رازي هاته‌و
ترجمه: هر کس تنها به قاضي رود راضي باز آيد
توضیح: هر آنکس که رود تنها به قاضي ز قاضي خرم آيد گشته راضي