نماینده ایلام: مجلس فاقد امکانات برای نظارت بر انتخابات شوراهاست.

ي از نمايندگان مردم شهرستانهاي ايلام، مهران، ايوان و شيروان‌چرداول در مجلس شوراي اسلامي گفت: نهاد مجلس شوراي اسلامي فاقد امكانات نرم‌افرازي و نيروي انساني براي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا است.

"فريدون همتي" روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: كليات لايحه بازنگري در قانون انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا كه در صحن علني به تصويب رسيد، پيشنهاد مناسبي است.

وي ادامه داد: نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا كه به هياتي متشكل از اعضاي شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس و دادگستري واگذار شده، مي‌تواند بخشي از كاستي‌هاي روند انتخابات شوراها را جبران كند.

وي در عين حال تاكيد كرد: بايد با ارايه نظرات كارشناسي و دقت دولت، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي استانها نقاط ضعف انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا، اصلاح شده و به نقطه قوت تبديل شود.

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس افزود: دولت بايد بخشي از تصديگريهاي خود را به شوراهاي اسلامي شهر و روستا واگذار كند كه اين شوراها بتوانند در چارچوب موازين قانوني براي توانمندسازي عرصه مديريت شهري حركت كنند.

همتي گفت: نحوه انتخابات و اختيارهاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا در دو دوره گذشته داراي فراز و نشيبهاي فراواني بوده است كه بايد در نهايت منجر به توانمندسازي شوراها شود.

وي جايگاه شوراهاي اسلامي شهر و روستا در قانون اساسي را مهم توصيف كرد و افزود: چنانچه از ظرفيتهاي قانوني شوراها استفاده شود منجر به تقويت مديريت شهري مي‌شود.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال