دوشنبه 18 آذر 1398

کسب مقام سوم کشور از سوی اداره کل هواشناسی استان ایلام

اداره كل هواشناسي استان ايلام در زمينه كيفيت و ارسال به موقع داده هاي هواشناسي و همچنين فعاليتهاي مربوط به امور هواشناسي مقام سوم كشور را كسب نمود .بر اساس بررسي هاي بعمل آمده از سوي سازمان هواشناسي كشور كيفيت داده هاي ارسالي هواشناسي از ايستگاههاي هواشناسي استان در حد بسيار مطلوب ارزيابي گرديده و رتبه سوم كشوري به استان ايلام اختصاص يافت .جا دارد به پاس زحمات پرسنل زحمتكش اداره كل هواشناسي استان ايلام در كسب اين مقام از زحمات آنها تشكر بعمل آيد

نظرات ارسال نظر