چهار‌شنبه 7 اسفند 1398

جمعی از کارگران ایلامی درخصوص اقدامات وزارت کار به دیوان عدالت اداری شکایت کردند

بيش از يكصد نفر از كارگران ايلامي عضو خانه كارگر در دادخواستهاي مشابه و جداگانه در خصوص اقدامات وزارت كار و امور اجتماعي به ديوان عدالت اداري شكايت كردند.

در اين دادخواست كه روز شنبه نسخه‌اي از آن در اختيار ايرنا قرار گرفت، از رييس ديوان عدالت اداري خواسته شده در خصوص اقدام وزير كار و امور اجتماعي در معرفي نمايندگان قشر كارگر به مجامع بين‌المللي كارگري بدون هماهنگي با خانه كارگر تصميم‌گيري كند.

در اين دادخواست آمده است: با توجه به مفاد قانون كار جمهوري اسلامي و قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كار مصوب سال ‪ ،۱۳۶۴‬تنها كانون عالي هماهنگي شوراي كار سراسر كشور كه با انتخاب شوراهاي استاني و كارگران تشكيل شده حق معرفي نمايندگان كارگري به مجامع داخلي و خارجي را دارد.

در ادامه اين دادخواست آمده است: بر اساس قانون كار حق انتخاب و تعيين نمايندگان براي كارگران و از طريق شوراي عالي هماهنگي شوراهاي كار سراسر كشور محفوظ بوده و اين در حالي است كه وزارت كار و امور اجتماعي در اواخر سال گذشته بي‌توجه به تصميم‌گيري اين شورا نسبت به انتخاب و معرفي نمايندگان مدنظر خود به مجامع خارجي و بين‌المللي اقدام كرده است.

در اين دادخواست با اشاره به سازماندهي كارگران در تشكيلات خاص خود از طريق خانه كارگر و شوراهاي اسلامي كار طي سالهاي پس از انقلاب تاكنون تاكيد شده است: اين اختيار تنها زماني براي وزارت كار و امور اجتماعي فرض است كه تشكيلات كارگري در كشور به وجود نيامده باشد.

در اين دادخواست از رييس ديوان عدالت اداري خواسته شده با نقض و ابطال نامه معرفي نمايندگان تعيين شده از سوي وزارت كار و امور اجتماعي براي شركت در مجامع بين‌المللي راه را براي انتخاب قانوني نمايندگان از طريق كارگران هموار كند.

اين دادخواست خاطرنشان كرده است: سال گذشته با وجود معرفي نمايندگان قشر كارگر كشور از سوي كانون عالي شوراهاي اسلامي كار و خانه كارگر كشور براي شركت در نشستهاي نمايندگان كارگران جهان، وزارت كار به صورتي غير قانوني اقدام به معرفي و اعزام نمايندگان كارگري به اين مجمع كرد.


نظرات ارسال نظر