دوشنبه 18 آذر 1398

آگهی مزایده خودروهای دانشگاه ایلام

شگاه ایلام در نظر دارد تعداد 10 دستگاه خودرو مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت یک هفته
( به جز ایام تعطیل ) از تاریخ انتشار این آگهی از ساعت 8 الی 12 ظهر به اداره اموال دانشگاه واقع در بانگنجاب - ساختمان مرکزی دانشگاه مراجعه نمایند.(اداره اموال دانشگاه ایلام)

نظرات ارسال نظر