ساعت ۲۱: بارش باران همچنان ادادمه دارد.

بارش باران که از دیشب آغاز شده است بیش از ۲۴ ساعت است که بدون وقفه ادامه دارد.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال