شنبه 14 تیر 1399

بیانیه کانون دانشجویان و دانش آموختگان استان ایلام در آستانه سفر رئیس جمهور و تشکیل جلسه هیئت دولت در استان ایلام

مرتضی دارایی دبیر کانون دانشجویان و دانش آموختگان استان ایلام،
درآستانه سفر رئیس جمهور و تشکیل جلسه هیئت دولت در استان  ایلام موارد زیر را مطرح نمودند:

1.مدیران اجرائی استان قبل از سفر آقای احمدی نزاد به استان لیست خواسته ها و اولویتها یی که قرار است در جلسه هیئت دولت مطرح کنند را در گزارشی (مطبوعاتی یا تلویزیونی )به اطلاع مردم برسانند تا پس از برگزاری  جلسه وسفر رئیس محترم جمهور، هم استانیهای عزیز بتوانند بر حصول یا عدم حصول نتایج نظارت کنند و قدرت قضاوت آنها در اینخصوص بالاتر رود.
ضمن اینکه مدیران کل ادرات و سازمانها از ارائه آمار اسمی و غیر واقعی خودداری نمایند تا چهره واقعی استان نمایان شود.

2.از رئیس جمهور محترم که از قضا شعار « عدالت » را سر فصل شعارهای خویش داشته اند ؛ می خواهیم توضیح فرمایند که آیا از میان وزرا ،معاونین رئیس جمهور، معاونین وزارتخانه ها ،روسای سازمانها و شرکتهای بزرگ دولتی ،استانداران و سفیران  آیا از پتانسیل انسانی این منطقه استفاده نموده اند ؟آیا در مورد حضور فرزندان ایلامی در عرصه مدیریت کلان کشور عدالت رعایت شده است ؟!
مامی دانیم که در جمع  شاید هزارنفره مورد بحث هیچ اثری از ایلام و ایلامی نیست.پس از ایشان میخواهیم در اینخصوص اقدام عاجل نمایند و پس از خاتمه سفر خود و همکاران ما شاهد دگرگونی مثبت باشیم.
دولت باید ثابت کند که مردان و زنان ایلامی را فقط مرزداران خوبی برای کشور نمی داند بلکه آنها رابه عنوان  مدیران معتمدی برای نظام نیز می شناسد...........

3.از استاندار محترم هم می خواهد تلاش نمایند تا تشکلها  و مطبوعات محلی در جلسه ای مشترک  با دکتر احمدی نزاد خواستها و نیازهای خود و استان را از زبان غیر دولتی ها بیان نمایند...
                                                          
                      

                                                               27/8/84
                                          دبیر کانون دانشجویان و دانش آموختگان استان ایلام
                                                               مرتضی دارایی


نظرات ارسال نظر