شنبه 30 شهریور 1398

توصیه امیر کبیر به ...

نامه‌ای از میرزا تقی خان امیرکبیر به ناصرالدین شاه قاجار

قربانت شوم؛
الساعه که در ایوان منزل با همشیره همایونی به شکستن لبه نان مشغولم، خبر رسید که شاهزاده موثق‌الدوله حاکم قم را که به جرم رشاء و ارتشاء معزول کرده بودم، به توصیه عمه خود ابقا نموده و سخن هزل بر زبان رانده‌اید. فرستادم او را تحت‌الحفظ به تهران بیاورند تا اعلیحضرت بدانند که اداره امور مملکت با توصیه عمه و خاله نمی‌شود.
زیاده جسارت است.
تقی.

نظرات ارسال نظر