۲۳۸ نفر از نیروهای آموزش و پرورش ایلام رسمی می شوند

مدیر کل آموزش و پرورش ایلام گفت: ۲۳۸ نفر از نیروهای پیمانی آموزش و پرورش ایلام رسمی می شوند.

 ۲۳۸ نفر از نیروهای آموزش و پرورش ایلام رسمی می شوند

اسفندیار رستم زاد اظهار داشت: طی بخشنامه ای که به آموزش و پرورش استان ها ارسال شده نیروهای فرهنگی که پیمانی هستند باید این نیروها رسمی شوند.

وی افزود: شرایط این طرح بر این اساس است که اول آنکه نیروها حداقل ۵ سال سابقه پیمانی داشته باشند و دوم ۸۰ درصد نمره ارزشیابی آنها سال آخر باشد و در آزمونی که توسط سازمان استخدامی یا سازمان سنجش برگزار می شود در این آزمون موفق باشند و بعد از طی گذراندن این مراحل نیروهای پیمانی رسمی می شوند.

وی ادامه داد: تعداد نیروهای فرهنگیانی که در استان داریم و معمولا شامل این طرح می شوند در حدود ۲۳۸ نفر هستند.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال