دوشنبه 16 تیر 1399

انتخابات مجلس / شمارش تدریجی آرا / آمار ۹ از ۲۲ صندوق شمارش شده مهران

شمارش آرا 9 صندوق از 22 صندوق شهرستان مهران

1-سلام امینی :3287

2-طاهری مقدم :956

3-ناصرزاده :952

4-مسعود ملکی :811

5-سارا فلاحی : 671

نظرات ارسال نظر