آخرین نتایج شمارش تا ساعت ۷ صبح در حوزه شمالی

خبرهای غیر رسمی حاکی از آن است که داریوش قنبری نفر اول و آقای متین نفر دوم حوزه شمالی ایلام هستند.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال