دوشنبه 5 اسفند 1398

آخرین نتایج شمارش تا ساعت ۷ صبح در حوزه شمالی

خبرهای غیر رسمی حاکی از آن است که داریوش قنبری نفر اول و آقای متین نفر دوم حوزه شمالی ایلام هستند.

نظرات ارسال نظر