نتایج شمارش آرا در شهرستان مهران

متین

۱۸۶۳۵

شوهانی

۷۵۰۳

بسطامی

۲۶۳۵

شهریار

۲۵۰۱

خدایی

۲۳۸۳

جمشیدی

۱۸۵۱

همتی

۱۱۲۵

قنبری

۱۰۵۹

پولادی

۹۵۷

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 13سال و 11ماه