حوزه شمالی هم به دور دوم کشیده شد

آخرین اخبار حاکی از آن است افراد زیر به دور دوم راه یافتند:

لیست بر اساس تعداد رای:

۱-متین

۲-قنبری

۳-پولادی

۴- بسطامی

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 13سال و 11ماه