شنبه 3 اسفند 1398

اعتراض تعدادی از کاندیداها به نتایج انتخابات

خبرهای غیر موثق حاکی از اعتراض آقای احمد شوهانی به نتایج شمارش آراء در حوزه شمالی ایلام میباشد.همچنین چند نفر دیگر از کاندیداها به نتایچ شمارش آرا اعتراض نموده اند.

اختلاف آراء بین نفر چهارم و پنجم 101 رای و مابین نفر پنجم و ششم 513 رای میباشد.

نظرات ارسال نظر