نتایج قطعی شمارش آرا در حوزه شمالی استان ایلام -غیر رسمی

متین31349
قنبری26136
بسطامی25410
پولادی24886
شوهانی24785

لازم به ذکر است چهار نفر اول به مرحله دوم راه میابند.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال