دوشنبه 5 اسفند 1398

رقیبان انتخاباتی مجلس خبرگان دراستان ایلام

سيدمجتبي طاهري" ، "محسن فقيهي سرشكي"، "رحيم محمدي" ، "الله وردي مقدسي فرد" چهار داوطلب نمایندگی انتخابات میان دوره ای خبرگان رهبری دراستان ايلام هستند که مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفتند .

نظرات ارسال نظر