تعلل وزارت کشور در صدور حکم شهردار ایلام

رئيس شوراي شهر ايلام با اشاره به اتمام مهلت قانوني وزارت كشور براي تعيين وضعيت فرد معرفي شده از سوي شوراي اسلامي اين شهر براي تصدي مسؤوليت شهرداري، گفت: علي رغم ثبت نامه  شوراي اسلامي شهر در 26 خردادماه سال جاري در دبيرخانه وزارت كشور، هنوز به صورت مكتوب، پاسخي به اين شورا ارسال نشده است.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال