دوشنبه 16 تیر 1399

تحقق ۲۸۵ ریالی عایدی شرکت سیمان ایلام

شركت سيمان ايلام پيش بيني در آمد هر سهم سال مالي خود را براي سال مالي منتهي به 30/10/87 با سرمايه 259.901 ميليون ريال مبلغ 480 ريال به طور خالص (پس از كسر ماليات ) اعلام كرده است

به گزارش موج، شركت سيمان ايلام پيش بيني درآمد هرسهم سال مالي شركت اصلي براي سال مالي منتهي به 30/10/86 رادر تاريخ 298/09/85 مبلغ 295 ريال ، در تاريخ 22/12/85 مبلغ 458 ريا ل ودر تاريخ هاي 17/06/86 و23/08/86 مبلغ 314 ريال ودر تاريخ 03/02/87 مبلغ 299 ريال اعلام كرده است كه مطابق صورت هاي مالي حسابرسي شده مبلغ 285 ريال تحقق يافته است.
همچنين پيش بيني عملكرد سال مالي منتهي به 30/10/87 در مقايسه با عملكرد واقعي سال مالي قبل به ترتيب فروش 34 در صد افزايش ، بهاي تمام شده كالاي فروش رفته 4 در صد افزايش ، سود عملياتي 112 در صد افزايش وسود پس از كسر ماليات 119 در صد افزايش نشان داده است .
شركت سيمان ايلام اعلام كرده است پيش بيني خالص در آمد هزينه هاي متفرقه براي سال مالي منتهي به 30/10/87 به مبلغ 22.000 ميليون ريال (معادل 18 درصد سود خالص ومبلغ 85 ريال به ازاي هر سهم ) بابت خالص بهاي فروش دارايي هاي ثابت شامل دفتر مركزي واقع در تهران وقطعه زمين واقع در شهرستان ايلام مي با شد كه د رسه ماهه سوم سال مالي منتهي به 30/10/87 محقق خواهد شد .
شركت سيمان ايلام طرح ايجاد يك خط توليد با ظرفيت 3.300 تن كلينكر در روز با سرمايه گذاري مورد نياز به مبلغ 1.073 ميليارد ريال را در دست اجرادارد وتاكنون مبلغ 822 ميليارد ريال در اين ارتباط سرمايه گذاري كرده است .
بايد خاط نشان كرد با توجه به پيشرفت 63 درصدي مراحل اجرايي طرح تاريخ بهره برداري از اين طرح پايان سال 87 واثرات آن بر در آمد هر سهم شركت مبلغ 300 ريال است . شركت طي اطلاعات ارسالي به استناد ماده 123 قانون ماليات ها ي مستقيم از تاريخ بهره برداري 21/07/77 به مدت 9 سال تا تاريخ 21/07/86 از پرداخت ماليات بر در آمدهاي عملياتي معاف بوده است مجمع عمومي فوق العاده صاحبان شركت سهام در تاريخ 20/01/87 برگزار گرديد وافزايش سرمايه از مبلغ 199.924 ميليون ريال به مبلغ 901.259 ميليون ريال (معادل 30درصد ) ا زمحل مطالبات وآورده ها ي نقدي سهامداران را تصويب نمود. همچنين شركت اعلام كرده است علاوه بر افزايش سرمايه مصوب مجمع در سال مالي 88 قصد دارد سرمايه شركت را از مبلغ 259.900 ميليون ريال به مبلغ 319.129 ميليون ريا ل ا ز محل سود قابل تقسيم سال مالي 87 (50درصد سود قابل تقسيم سال مالي 87 ) افزايش دهد .
شركت سيمان ايلام پيش بيني در آمد هر سهم سال مالي منتهي به 30/10/87 را با سرمايه 199.924 ميليون ريال در تاريخ 01/11/86 مبلغ 522 ريال وبا سرمايه 259.901 ميليون ريال در تاريخ ها ي 03/02/87 و06/03/87 مبلغ 401 ريال اعلام كرده است كه دليل عمده تعديل نرخ فروش سيمان را از تاريخ 12/04/87 عنوان كرده است .
لازم به ذكراست هيات مديره مديره شركت سيمان ايلامدر نظر دارد معادل 50 در صد ا ز سود قابل تقسيم سال مالي منتهي به 30/10/87 را جهت تقسيم بين سهامداران به مجمع عادي ساليانه صاحبان سهام پيشنهادنمايد .

نظرات ارسال نظر