افزایش بی رویه قیمت نان در شهر ایلام

مردم ايلام سال نو را با افزايش 50 الي 70 درصدي قيمت نان آغاز كردند . مشخص نيست كه اين تصميم مسئولان استان باكدامين توجيه اتخاذ شده است . اين درحالي است كه هيچ تغييري در كيفيت نان نسبت به استان هاي مجاور ديده نمي شود .
يك مسئول كه نخواست نامش فاش شود دراين رابطه گفت : اين افزايش بي رويه كه دربرخي موارد به 70 درصد رسيده است باتوجيه اينكه در چند سال گذشته درايلام هيچگونه افزايش قيمت نان نداشته ايم صورت گرفته است .
مردم ايلام از اقدام مسئولين درافزايش بي رويه نان بي كيفيت بسيار نگران هستند . اين افزايش ناهمگون قيمت در ايلام باداشتن بيشترين اقشار محروم  نسبت به استان هاي ديگر كه قوت اصلي آنان نان مي باشد ، آسيب هاي جبران ناپذيري بربدنه دولت درعدم رضايتمندي مردم بر چنين اقدامات غير اصولي درآستانه انتخابات ریاست جمهوری وارد می كند .
براستي پاسخ مسئولين مجري اين طرح چيست ؟1 باتوجه به اينكه كمتر از سه ماه ديگر شاهد برگزاري انتخابات رياست جمهوري هستيم ، آيا اين عملكرد پرشائبه  براي تأييد عملكرد دولت عدالت محوردرخدمت به محرومين آسيب پذير جامعه درآستانه انتخابات  " موجه می باشد  ؟!
ضرورت بازنگري براقدام نسنجيده مسئولين در افزايش بي رويه قيمت نان دراستان محروم ايلام امري اجتناب ناپذير است .!
نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال