پنج‌شنبه 21 آذر 1398

افزایش بی رویه قیمت نان در شهر ایلام

مردم ايلام سال نو را با افزايش 50 الي 70 درصدي قيمت نان آغاز كردند . مشخص نيست كه اين تصميم مسئولان استان باكدامين توجيه اتخاذ شده است . اين درحالي است كه هيچ تغييري در كيفيت نان نسبت به استان هاي مجاور ديده نمي شود .
يك مسئول كه نخواست نامش فاش شود دراين رابطه گفت : اين افزايش بي رويه كه دربرخي موارد به 70 درصد رسيده است باتوجيه اينكه در چند سال گذشته درايلام هيچگونه افزايش قيمت نان نداشته ايم صورت گرفته است .
مردم ايلام از اقدام مسئولين درافزايش بي رويه نان بي كيفيت بسيار نگران هستند . اين افزايش ناهمگون قيمت در ايلام باداشتن بيشترين اقشار محروم  نسبت به استان هاي ديگر كه قوت اصلي آنان نان مي باشد ، آسيب هاي جبران ناپذيري بربدنه دولت درعدم رضايتمندي مردم بر چنين اقدامات غير اصولي درآستانه انتخابات ریاست جمهوری وارد می كند .
براستي پاسخ مسئولين مجري اين طرح چيست ؟1 باتوجه به اينكه كمتر از سه ماه ديگر شاهد برگزاري انتخابات رياست جمهوري هستيم ، آيا اين عملكرد پرشائبه  براي تأييد عملكرد دولت عدالت محوردرخدمت به محرومين آسيب پذير جامعه درآستانه انتخابات  " موجه می باشد  ؟!
ضرورت بازنگري براقدام نسنجيده مسئولين در افزايش بي رويه قيمت نان دراستان محروم ايلام امري اجتناب ناپذير است .!
نظرات ارسال نظر