دوشنبه 25 آذر 1398

انتخابات دهم / با شمارش۱۶هزار و۱۱۲ صندوق / کل کشور

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، رييس ستاد انتخابات كشور گفت:« تعداد كل آراي شمارش شده ‌١٠ ميليون و ‌٢٣٤ هزار و ‌٤٣١ راي بوده است كه از اين تعداد محمود احمدي‌نژاد با ‌٧ ميليون و ‌٢٧ هزار و ‌٩١٩ راي معادل ‌٨/٦٨ درصد، محسن رضايي ميرقاعد ‌١٦٢ هزار و ‌٩٠٩ راي معادل ‌٧٢/١ درصد، مهدي كروبي ‌٨٨ هزار و ‌٤٧٤ راي معادل ‌٨٦/٠ درصد و ميرحسين موسوي خامنه دو ميليون و ‌٩٥٥ هزار و ‌١٣١ راي معادل ‌٨٧/٢٨ درصد كسب كردند.

نظرات ارسال نظر