حذف رشته کارشناسی "جامعه شناسی" از لیست رشته های دانشگاه ایلام

رشته جامعه شناسی بعد از دو سال پذیرش دانشجو از لیست رشته های دانشگاه ایلام حذف شد. دانشجویان این رشته نیز به کرمانشاه انتقال خواهند یافت.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال