پنج‌شنبه 19 تیر 1399

ایلام چهارشنبه میزبان هیئت دولت

رئيس جمهور در دومين دور از سفرهاي استاني، چهارشنبه هفته جاري به استان ايلام سفر مي كند. به گزارش فارس، احمدي نژاد به منظور بررسي وضعيت استان ايلام از حيث اجراي مصوبات دور اول سفر به اين استان سفر مي كند. اين گزارش مي افزايد، در دور اول سفر رياست جمهوري و هيئت دولت به استان ايلام 66 مصوبه در بخشهاي مختلف كشاورزي ، صنعتي ، عمران شهري و روستايي در قالب ده‌ها پروژه و طرح به تصويب هيئت دولت رسيد. بر اساس اعلام مسئولان استان ايلام طي دوسال از اجراي مصوبات هيئت دولت در اين استان، در مجموع 96 درصد مصوبات اجرايي شده است. همچنين چهار درصد مابقي مصوبات كه جزو طرحهاي مشكلدار بوده كه در دست پيگيري قرار گرفته و در حال اجرا هستند. اين گزارش اضافه مي‌كند، در دور دوم سفر هيئت دولت و رئيس جمهور به استان ايلام قرار است بيشتر وقت دولت به رفع مشكلات مردم و بررسي مصوبات دور اول سفر رئيس جمهوري صرف شود. اين گزارش حاكي است،رئيس جمهور در بدو ورود در ورزشگاه تختي ايلام در بين مردم اين شهر سخنراني خواهد داشت. همچنين هيئت وزيران نيز به شهرستانهاي استان ايلام سفر كرده و از نزديك در جريان مشكلات و محدوديتهاي مردم قرار مي گيرند.
نظرات ارسال نظر