پنج‌شنبه 19 تیر 1399

داریوش قنبری نماینده ایلام از احتمال تغییر مدیریت وزارت آموزش و پرورش خبر داد

گزارش «جهان»، وي در گفت و گو با عصر ايران افزود: بر اساس شواهد موجود به احتمال زياد محمود فرشيدي وزير آموزش و پرورش بركنار و علي احمدي رييس دانشگاه پيام نور به جاي او به مجلس شوراي اسلامي معرفي شود.

قنبري تاكيد كرد: زماني كه نمايندگان از ضعف عملكرد فرشيدي در وزارت آموزش و پرورش مي گفتند و او را استيضاح كردند دولت اين موضوع را نمي پذيرفت.

عضو فراكسيون اقليت مجلس در ادامه با انتقاد از اعلام آمارهاي متناقض از ميزان تورم در كشور گفت: در حالي كه دولت ميزان تورم را 14 درصد اعلام كرده مركز پژوهش هاي مجلس در گزارش رقم 24 درصد را ميزان تورم اعلام كرده است.

قنبري تصريح كرد: در عين حال به عقيده بسياري از نمايندگان تورم در كشور بيش از اين رقم ها است.

به عقيده من در مواد خوراكي و قوت مردم و مسكن ميزان تورم 100 درصد است.

نماينده ايلام خاطرنشان كرد: انتظار از دولت اين است كه واقعا راهكاري اساسي و عملي و جدي براي حل اين معضل بيانديشد تا مردم بيش از اين در معرض فشار نباشند.

نظرات ارسال نظر