دوشنبه 29 مهر 1398

بوتک : آقای استاندار گلاب برویت ؟ این بوق را از کجا آورده ای ؟!!

مشاورجناب استاندار هنوز مركب حكمش خشك نشده براي پاچه خواري مي خواهد بلاي جان استاندار بشود . حركت خزنده اين فرد که با توجه به سوابقش در ... ، موجب شگفتي مردمان اين خطه درانتصابش به عنوان مشاور جناب استاندار شده است ، ما را برآن داشت كه پاسخي دندان شكن به اراجيف او در هفته نامه مشاركتي ، مادر شكوه ، بدهيم . ! = اين ذوق زده از انتصاب اخيرش ، مد عي شده كه ما درجهت سياه نمايي خدمات دولت اصولگرا ، مسايل خانوادگي را دستمايه قرار داده ايم ؟!! سياه نمايي ما در انعكاس خدمات دولت ، درهفته دولت ، مصداق بسيار خوبي است كه تنها نشريه اي كه استاندار را در سفر به شهرستان ها ومناطق همراهي كرد ، نشريه بوتك بود ، و اين سند رسوايي آن مدعي است كه مشاورت استاندار را يدك مي كشد ! همان زماني كه جناب صادقي بي صداقت دردفتر استاندار براي جلب نظر استاندارو براي رسيدن به مقام پست مشاورت ، مي پلكيد وگربه مي رقصاند ، بوتک دردفاع از دولت اصولگرا ، سنگ تمام گذاشت . ! = در مورد بازنشستگي برادر مدير مسئول بوتك ادعايي بي شرمانه كرده است ؛ اين امر درحالي صورت مي گيرد كه جناب آقاي دكتر منصوري خود اين نظر را مطرح كرده بود كه گويا تمامي مشكلات ومعضلات استان با اصرار بر بازنشسته كردن ايشان به عنوان يك نيروي اصولگراي بي ادعا ، به پايان مي رسد . لذا طرح اين موضوع از سوي لطيف بي لطافت ونسبت دادن آن به نشريه بوتک ، امري ابلهانه وانحرافي است . ! = اما در مورد اصولگرايي ، واينكه به چماقي براي رپرتاژ گرفتن ازسوي ما تبديل شده ؟! به اين مشاور وديگر مشاورين استانداري يادآوري مي كنيم كه چگونه براي جلب نظر برخي نشريات ، بخصوص نشريات مخالف ورقيب اصولگرايي از پول زبان بسته ي بيت المال مايه گذاشته مي شود وبا حاتم بخشي ها وتنها براي جلوه دادن خويش به عنوان كارآمد ، سبيل چنين نشرياتي را چرپ كرده ومي كنند ؟! امري كه بارها توسط برخي از اين مدعيان به عنوان تنها راه كار حق سکوت به نشريات منتقد ومخالف ، پرداخت مي كردند ؟ آنكس كه حساب پاك است ازمحاسبه چه باك است ؟!! راستي براي چاپ مطلب منتسب به خود در نشريه ، مادر شكوه ، چقدر هزينه كرديد ؟! چطور شد ازميان تمام نشريات محلي ؟! نشريه اي را انتخاب كرديد كه سردبير آن در نشست مطبوعاتي با استاندار ! همين استاندار را ، نقره داغ كرد ؟! سردبير اين نشريه مگر همان کسي نيست که مي گويند درانجمن اسلامي دانشگاه ايلام درزمان دولت اصلاحات ، مقالات وبيانيه هاي شديد اللحني عليه تفكر اصولگرايي و ... مي نوشت ودرحال حاضر دفتر نشريه اش پاتوق مشارکتي ها وچپ گرايان تندرو است ؟! بررسي نشريه بوتك از زمان انتشار تاكنون ، به اعتراف تمام كساني كه بر منصب مسئوليت فرهنگي قرار دارند وكمي انصاف داشته اند ، بوتك تنها نشريه اي است كه جلوه رپرتاژي نداشته وندارد وحامي نظام ورهبري و يکه تاز مبارزه با تفکر التقاطي مدعيان اصلاح طلبي بوده وهست و ذره اي از اعتقاد خويش به رضايت الهي در كليه امور ، عدول نكرده است . = ازاصول گرايي سخن گفته ايد ؟ ! حاشا ساحت اصولگرايي كه تو خود را مزورانه به آن منتسب مي كني ؟! سابقه شما براي همگان مشخص و نمايان است ؟! هنگامي كه شمارش هفت ميليون توماني به ميان مي آيد ؟ به ياد شما مي افتند ؟! هرگاه از سرقت ادبي و تصويري سخن بميان مي آيد ؟ به ياد صادقي ... مي افتند ؟! هرگاه از ميراث فرهنگي ونامه نگاري ، سخن به ميان مي آيد ؟! به ياد مشاور تازه به دوران رسيده استاندار مي افتند ؟ ! ‌وقتي كه از تهمت زدن وتشويش اذهان عليه ديگران بخصوص با ، اس ام اس ، سخن به ميان مي آيد ؟! همگان باز هم به ياد لطيف بي لطافت مي افتند ؟! وازاين به بعد هرگاه نام فالوده به ميان مي آيد ؟! همه به ياد استاندار و لطيف بي لياقت مي افتند كه آيا فالوده را با آب ليمو يا بي آب ليمو نوش جان مي كنند ؟! گفت موسي : هاي خيره سر شدي خود مسلمان ناشده كافر شدي = خودرا عضو ستاد احمدي نژاد خوانده ايد ؟! شايد اين هم مانند تمامي مواضع سياسي وانتخاباتي درخفا وتنها ، خود مي داني و بس ؟!! چرا مدعي عضو ستاد انتخاباتي احمدي نژاد از قرار دادن اسم خويش درميان نامزدهاي ستاد رايحه خوش خدمت در انتخابات شوراها خودداري كرد ؟! مگر نگفته اي نمي خواهم نام اين ستاد دركنار من ثبت شود ؟! عجب عضو ستادي ؟! کاکا مبارک خوشکل بود ! آبله هم گرفت ؟! = به تمجيد از فرماندار دهلران ومعاونش قلمفرسايي كرده ايد ؟! اگرچه كسي اين باور را ندارد كه مصاحبه اي انجام شده ويااينكه حتي خود اين مطلب را نوشته ايد و بسياري از دوستان معتقد براين هستند كه قلم فرسايي تمامي منسوبات به لطيف ، هيچ ارتباطي به لطيف و توانايي لطيف ندارد ونگارنده كسي ديگراست ؟!، كه براي برخي رفيقان ، نويسنده اصلي ، شناخته شده نيز مي باشد ؟! دروصف جناب فرماندار تنها اين سخن را مي گوييم كه منافع ايشان درديار دهلران بيش از منافع ايشان در پايتخت است ؟! بر مردمان اين خطه به خاطر حضور ايشان منت نگذاريد ؟! درارتباط با توانايي ايشان دراداره امور؟! ، مردمان آن ديارخود قاضيان با انصافي هستند ،! خود اين هزل را مطرح كرده اند كه ايشان ، فرماندار معاون ويا معاون فرماندار است ؟! درمورد معاون دوم ايشان ، بررسي سوء استفاده هاي ايشان از موقعيت اجرايي باوجود مدارك مستند كه اگر لازم باشد در يك تحليل به چاپ خواهيم رساند ، مجالي براي دفاع واينكه وابستگي به اصولگرايي وخانواده شهدا دارد باقي نگذاشته ونمي گذارد ؟! گرچه انتساب به خانواده شهدا با تمام تكريمي كه براي آنان در فرهنگ اسلامي وجود دارد نمي تواند ملاكي براي چشم پوشي از خطاياي آنها باشد ؟! همانطور كه در دوره حاکميت التقاط گراي مدعيان اصلاح طلبي ، شاهد همسويي برخي از اين افراد و برادران برخي شهدا با مغرضان انقلاب وتفکر ولايي درنفي ارزش ها بوديم که باچنين تحليل هاي آبکي ، نمي توان به سادگي ازکنار آنها گذشت ؟! پس از نام شهدا براي خود مايه نگذاريد ؟! = درمورد فرماندار آبدانان همين بس كه بازرساني بي طرف به آن ديار گسيل دهيد تا سيه روي شود هر كه در او غش باشد ... ؟! = درارتباط با استاندار وچگونگي استاندار شدن ايشان قلم فرسايي بي تدبيرانه كرده ايد ؟! ما دراين رابطه سخني نمي گوييم ؟! اما آناني كه لايق اين منصب بودند باداشتن سابقه روشن وممتد در تعهد ، گرايش سياسي و تدين ؛ متأسفانه به حاشيه رانده شدند ؟! - ادعاي جانبازي وجانفشاني و ... كرده ايد ؟! به ياد سخن گهربار وجاودانه شهيد حميد باكري جانشين فرماندهي لشكر 31 عاشورا سال 61 مي افتيم كه فرمود : دعا كنيد خداوند شهادت را نصيب شما كند در غير اينصورت زماني فرا مي‌رسد كه جنگ تمام مي‌شود و رزمندگان اسلام به 3 دسته تقسيم مي‌شوند: دسته اي به مخالفت با گذشته خود بر مي خيزند و از گذشته خود پشيمان مي‌شوند . دسته‌اي راه بي‌تفاوتي را بر مي‌گزينند و در زندگي مادي غرق مي شوند و همه چيز را فراموش مي‌كنند . دسته سوم ، به گذشه خود وفا دار مي مانند و احساس مسئوليت مي‌كنند ، از شدت عصبانيت و غصه ها دق خواهند كرد . راستي جنابعالي وکساني که همچون شما به گذشته خود مي نازند ، از چه گروهي هستيد ؟! مطمئنا ازگروه سوم نيستيد ؟ چرا كه ازشدت عصبانيت وغصه ها علاوه بر اينكه دق نكرده ايد كه به دنياي خويش بيشتر دل بسته واز گذر زمان وموقعيت بادآورده درزندگي مادي سود فراواني برده ايد ؟! اگرصداقت داريد بياييد گنجينه دنيوي خود را با گنجينه دنيوي ما مقايسه کنيد ؟! تا باز هم سيه روي شود هر كه در او غش باشد ؟! = ادعا داريد كه اين حرف ها پيش وپا افتاده است واستاندار به آن اهميت نمي دهد ؟ اين چه سخن پيش پا افتاده اي است كه بعضي نشريات آن را سونامي خوانده اند و اگر واقعا پيش پا افتاده است ،! پس چرا آقاي استاندار از دكتر منصوري خواسته است كه آن را تكذيب كند واگر پيش پا افتاده است ، ! چرا جلسه اي براي ختم مطلب با حضور استاندار و بعضي بزرگان وشخص مشاور كه جنابعالي باشيد ، ! برگزار مي كنند . واگر پيش پا افتاده است واستاندار اهميت نمي دهد پس چرا دستور داده است كه از ورود مدير مسئول بوتك به استانداري جلوگيري شود ؟ آقاي مشاور باصداقت ، دم خروس را باور كنيم يا قسم حضرت عباس را ؟! آقاي مشاور : كاري بكن كه فاطي ، تنبان ، به پا كند ! اينها براي فاطي ، تنبان ، نمي شود ! ضمنا مگر چند ماه پيش ، جنابعالي درميان برخي دوستان ، ادعا نکرديد که به اين تحليل رسيدم ، که کاهش محبوبيت من در ميان مردم وايل وقبيله ام به علت حمايتم از استاندار است ؟! چگونه امروز وپس از رسيدن به مشاورت استاندار ، دايه دلسوزتر از مادر شده ايد ؟! مطمئن باش كه اين خوش رقصي ها براي استادكار ،! آينده ات را نه دراستانداري بلكه درهيچ جاي ديگر تضمين نمي كند ؟! درآخر ما نفهميديم چه ربطي بين پلاتين وسكولاريسم وجود دارد وچه پيوندي بين فالوده خوردن و ادعايي اصولگرايي هست وچه ارتباطي بين اغماء رفتن آقاي آزاد وادعاي امام زماني هست ؟ به هر حال بوي گند لجن پراكني مشاور استاندار؛ شامه ي خاص و عام را خواهد آزرد و به عنوان يك شكست اخلاقي براي شخص استاندار بعد از جلسه ختم موضوع ، بشمار مي رود ؟ درپايان گوش اين مشاور را مي پيچيم و مي گوييم : يادت باشد كه براي توپچي ، ترقه ، در نكن !

http://bootaknews.blogfa.com/

نظرات ارسال نظر