دوشنبه 29 مهر 1398

در آستانه سفر ریاست محترم جمهور به استان ایلام: سخنی با رئیس جمهور

  ... در آذرماه سال 84 و در دومين سفر از اولين دوره ي سفرهاي استاني هيأت دولت، استان ايلام مقصد سفري بود که دولت نهم خيمه ي اقامت سه روزه ي خود را در آن برپا ساخت و اين در نوع خود پديده اي تازه بود و “لکل جديد لذه”، پديده اي که سطح انتظارات عموم مردم را در خصوص اقدامات عملي فزوني مي بخشيد.

     در نخستين ديدار و سخنراني عمومي رئيس جمهور محترم ـ که تازه کابينه اش کامل شده بود ـ و در مرکز استان، ايشان وعده فرمودند و ابراز اميدواري کردند که يکسال و نيم ديگر به ايلام خواهند آمد و مردم ديگر شاهد وصف نازيباي “محروم” در پي نام زيباي استان ايلام نخواهند بود.

    اکنون ـ البته با تأخيري چند ماهه ـ در دومين سفر از دومين مرحله ي سفرهاي استاني، ايلام خود را براي ضيافت هيأت محترم دولت مهيا مي سازد. شايسته آن است که مردم و مسئولين استان، بويژه نخبگان ايلامي از اين سفر با بيان واقعيت ها و با تجربه اندوزي از سفر دوره ي گذشته، بهره برداري مطلوب نمايند. ضمن خوشامدگويي به دولتيان و رئيس محترم آنان موارد ذيل که تصور مفيد بودن آنها مي رود مطرح مي گردد، اميد است در ديده ي بزرگان اين نوشتار اندک نيايد و در ازدحام آمار و گزارش هايي که متوليان استان ارائه مي نمايند اين واقعيات بي فروغ نمانند و در انبوه مکاتبات اين سطور به صندوق گمشده ها احاله نگردند.

1ـ آقاي رئيس جمهور! وعده و ابراز اميدواري فرموديد در سفر آتي از ايلام عنوان “محروم” را برداريد، آيا حجم اعتبارات در نظر گرفته شده در سفر نخست (تقريباً 70 ميليارد تومان که تخصيص و جذب صد درصدي آن بعيد به نظر مي آيد) کفايت تحقق چنين اميدواري و اين گونه تحول عظيم را در استان مي نمود؟

2ـ آقاي رئيس جمهور! دولت خود را بر بناي 4 شعار اساسي طراحي و برپا ساخته ايد که عمده ترين آنها “عدالت محوري” است، آيا علي رغم فاصله ي فاحش استان ها در زمينه ي توسعه يافتگي، تعداد مصوبات هيأت دولت در دور نخست سفرها و در استان هاي مختلف و بودجه هاي در نظر گرفته شده براي اجراي آن مصوبات، بر محور عدالت بوده است يا آنانکه سهم بيشتري در قدرت داشته و مهارت چانه زني را خوب آموخته و اندوخته اند، سهم بيشتري نيز از مصوبات و معونات برده اند؟ آيا در اين مهم عدالت محور تصميم و تصويب بوده يا عدالت تابعي است از مصوبات؟

3ـ آقاي رئيس جمهور! بنا بر قول مشهور در نزد ايلاميان، خطاب به آقاي استاندار فرموده ايد: “کليد ايلام را به جناب ايشان مي سپاريد و در سفر آتي کليد اصفهان را تحويل مي گيريد” آيا به اندازه ي کافي ابزار و اعتبارات و فکر اصفهان شدن در اختيار ايشان قرار گرفته است؟ آيا در اين سفر کليد اصفهان را تحويل خواهيد گرفت يا کليد ايلام را پس مي گيريد و يا آنکه کليدها در شلوغي آمار گم شده اند؟

4ـ آقاي رئيس جمهور! آيا در مصوبات اين دوره از سفر باز هم تلاش خواهد شد کام ايلامي ها با اعلام يک نوبت فوق العاده قند و شکر شيرين  شود يا قرار است با طرح و تصويب موضوعي نظير اتصال ايلام به شبکه ي ريلي، احداث صنايع بزرگ مانند صنعت خودروسازي و ... تلخي محروميت از کام ايلامي ها زدوده شود؟

5ـ آقاي رئيس جمهور! پاره اي از مصوبات سفر پيشين نظير تکميل و تجهيز برخي از مساجد دانشگاه ها، تجهيز و توسعه ي سلف سرويس فلان دانشگاه و ... در قامت و شأن کميته هاي برنامه ريزي شهرستان ها با رياست فرمانداران بوده و بعضاً حتي قابليت طرح در اين کميته ها را نداشته اند چه رسد به طرح و تصويب در هيأت محترم دولت، طرح و تصويب موضوعاتي از اين دست ناشي از چه چيزي است؟ ضرورت اجتناب ناپذير آنها، ناکارآمدي مديران محلي و استاني، ريزبيني و جزئي نگري دولت و يا ....؟

6ـ آقاي رئيس جمهور! بارها در مجامع ملي و بين المللي خود را با افتخار معلم معرفي فرموده ايد، آيا اختصاص 200 دستگاه رايانه ي خانگي براي آموزش و پرورش استان که بخش اعظم بودجه ي آن از طريق سازمان استان تأمين گرديده، اهتمام ويژه ي يک معلم در عالي ترين سطح اجرايي کشور به فرهنگ و تعليم و تربيت است؟آيا سهم دستگاه تعليم و تربيت استان از اين سفر باز هم به همان ميزان و مقدار خواهد بود؟

7ـ آقاي رئيس جمهور! در سخنراني هاي متعدد در شهرستان هاي استان بربخشودگي و يا تمديد وام هاي کشاورزي تأکيد فرموديد، آيا وام هاي کشاورزي در استان بخشيده شدند،استمهال گرديدند و يا کشاورزان به دليل تأخير باز پرداخت مشمول جريمه و ديرکرد نيز شدند؟

8ـ آقاي رئيس جمهور! پيش از سفر قبلي تان مردم محروم ايلام نان به نرخ هر کيلوگرم 40 تومان مصرف مي کردند، اکنون با تردستي تعويض دستگاههاي پخت، متوسط هر کيلوگرم نان در استان بالغ بر 160 تومان است، براي بسياري از مردم امکان تأمين مايحتاج و مصارف عمومي فراهم بود، اما اکنون پاره اي ضروريات زندگي از سفره هاي بي رونق مستضعفين رخت بربسته اند، آيا باز هم به اصفهان شدن ايلام اعتقاد واميد داريد؟

9ـ آقاي رئيس جمهور! در شهر مرزي مهران جمعي از جوانان ملکشاهي شعاري را با اين مضمون سر دادند: “رئيس جمهورما، ملکشاهي شهرستان” و جنابعالي فرموديد که هفته هاي پيش صداي جوانان ملکشاهي راشنيده ايد و موضوع مورد تقاضاي آنان در دست بررسي است، همان جوانان انتظار و حق دارند که بدانند نتيجه ي بررسي ها به چه امري ختم گرديده است؟

10ـ آقاي رئيس جمهور! جناب استاندار به استناد گزارش زيرمجموعه هاي خود اعلام فرموده اند که صد درصد مصوبات هيأت دولت در استان ايلام محقق شده اند، اما برخي از وکلاي مردم در مجلس اعلام مي نمايند که تنها 30 درصد از مصوبات اجرايي گشته است، راز اين تناقض 70 درصدي آماري چيست؟ و زبان راستي را در کام وکلام کداميک بايد جست و مردم اين سامان کدام رقم را بايد بپذيرند؟

11ـ آقاي رئيس جمهور! تمامي دولت هاي گذشته براي پيشرفت اين کشور و به تبع آن استان ما کوشيده اند، دولت نهم نيز به قوّت و قامت خود در اين راستا تلاش خود را مصروف داشته است، نفي تلاش گذشتگان و ضبط زحمات ديگران از آفاتي است که موجب ترويج فرهنگ ناسپاسي و قدرناشناسي و بي اعتمادي را فراهم مي آورد، چرا برخي مديران و منصوبين دولت شما مي کوشند حاصل رنج پيداي ديگران را به حساب تلاش نانموده ي خويش پس انداز نمايند؟

12ـ آقاي رئيس جمهور! در جغرافياي عملي دولت نهم، ايلام در چه مداري قرار دارد؟ به منظور توسعه ي استان در دولت شما کدام طرح عملياتي به جهت ايجاد ظرفيت هاي جديد و توسعه ي قابليت هاي موجود براي جذب سرمايه گذاري هاي کلان طراحي گرديده است؟

13) آقاي رئيس جمهور! مفاتيح مفقوده براي گشودن قفل توسعه نيافتگي استان را بايد در کجا جست؟ در ازدحام جمعيت استقبال کننده اي که در پي مرکب مسئولين مي دوند و گل لبخند رضايت از گونه هاي آنان مي چينند، در گزارش عملکرد نجومي مديران استاني، در مصوبات هيأت دولت يا در...؟

14ـ آقاي رئيس جمهور! فارغ از ملاقات هاي عمومي و تغيير ذائقه ي همکاران ارجمندتان در دولت پيرامون تصميم گيري ها، سفر هيأت محترم دولت به استان با آنهمه مشقّت و زحمت چه دستاورد ملموسي براي مردمان اين سامان داشته است؟ اجازه بفرماييد اين پرسش بدين گونه طرح گردد که تابلو و پرچم عملکرد دولت در استان به واسطه ي حضور در استان کدام طرح و پروژه است؟ واضح تر آنکه بيت الغزل سفر هيأت محترم دولت به استان ايلام چه بوده است که در صورت عدم انجام آن سفر، محقق نمي گشت؟

آقاي رئيس جمهور! سفر سلامت.

عبدالصاحب ناصری

نظرات ارسال نظر