گرد و غبار هوای ایلام را فراگرقته است

از روز شنبه گرد و غبار غلیظی هوای ابلام را فراگرقته است. این گرد و غبار تنقس همشهریان ایلامی را با مشکل مواجه کرده  و میزان دید را بشدت کاهش داده است.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال