چهار‌شنبه 2 بهمن 1398

تأملی بر یک مصاحبه / وبلاگ آوای ایلام

تأملي بر يك مصاحبه

آقاي همتي از شما بعيد بود ؟!

در هفته اخير شاهد انعكاس مصاحبه آقاي فريدون همتي نماينده سابق مجلس و معاون ديوان محاسبات كشور با هفته نامه منتسب به جريان مشاركتي هاي اصلاح طلب استان  بوديم . براستي چه نسبتي ميان ايشان و يك هفته نامه طرف مقابل وجود دارد !  آيا در اينجا هدف وسيله را توجيه نمي كند ؟!  و به راستي ايشان به كدام جناح وابسته هستند ، اصول گرا ، اصلاح طلب ، كارگزاران و يا جريان انحرافي ؟!

مصاحبه اي كه با تامل بر گفته ها و ادعاهاي  جناب آقاي همتي به ياد آن مثل معروف "  العجب ثم العجب بين الجمادي و الرجب  " مي افتيم ؟!

ادعاهاي جناب همتي آن هم در آستانه فعاليت هاي انتخاباتي مجلس نهم دور از انتظار نيست اما زير سوال بردن عملكرد دولت در استان و آن هم مجموعه مديريت هاي متصل و منتسب به خودش ! آنهم آگاهانه و يا ناشيانه  بسيار جلب نظر مي نمايد ؟!

آيا زير سوال بردن حوزه كار و امور اجتماعي و همچنين صنايع و تعاون كه دو مديرآن منتسب به آقاي همتي عستند و  تا چند هفته پيش برمسند اين مديريت ها قرار داشتند و از نيروهاي وي محسوب مي شدند !  ارزش انتخاباتي دارد ؟!

سخن گفتن از موضوع بازسازي ونقد عملكرد مسئولين  نيز قابل تامل است  جناب آقاي همتي  پاسخ دهند در دوره نماينگي مجلس  بااذعان به مطالب بيان شده ! چه اقدامي درمورد ادعا ي خويش انحام داده است  ودر اين رابطه بايد به كارنامه عملكردي خويش در دوره هفتم مجلس به عنوان نماينده مردم ايلام بنگرد ؟! براستي در آن دوره و در اين رابطه اقدام  عملي انجام داده  است   ؟! درحقيقت با بيان چنين موضوعي  عملكرد خودرا به علت عدم پيگيري موضوع درجايگاه نظارت را  زير سوال برده است ؟!

چقدر خوب مي بود كه آقاي همتي از قضيه پتروشيمي نيز سخن به ميان مي آورد و شائبه هاي موجود در بين مردم را رفع مي كرد ؟!

در مورد منابع انساني بومي توصيه نموده اند ؟! مگر نيروهاي وابسته به جناب آقاي همتي  كه همچنان  برمسند برخي مديريت ها قراردارند بومي نيستند .  آيا اينان  هنوز درمديريت ها  پابرجا نيستند ؟! چند تن از اين مديريت ها و در اين دوره ازكار بركنار شدند كه مدعي شويم مديريت هاي جديد غير مرتبط با جناب آقاي همتي عامل ناكارآمدي و عدم توسعه استان شده اند ؟! براستي جناب آقاي همتي در دو دوره مجلس و معاونت پارلماني به چه ميزان توانسته اند نيروهاي نخبه استان را در تمام زمينه ها شناسايي و  به كشور معرفي نمايند ؟!  اگر خواستند برخي توصيه هاي ايشان را درمورد برخي افراد يادآوري مي كنيم ؟!  هرچند مي توانند به  نيروهاي اصلاح طلب  در حوزه مديريتي خوبش نيز بنگرد  ؟! 

و در آخر منتسب بودن آقاي همتي به جريان اصولگرايي نيز قابل تامل است ؟! براستي به چه ميزان به اصول حاكم بر اين جريان متعهد هستيد ؟ عملكرد شما بيانگر اين واقعيت است كه هرگاه مصلحت و منفعت شما ايجاب مي كند ؟! اصولگراترين اصولگراها مي شويد ؟! اما در عمل ... ؟!

نظرات ارسال نظر